AKREDYTACJA PCA

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AP 138) Laboratorium Metrologii ATH zajmuje się wzorcowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.
——————–

BADANIA NAUKOWE

Analiza dokładności wykonania złożonych części maszyn, w tym pomiary współrzędnościowe powierzchni krzywoliniowych, analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych.
——————–

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Metrologii na WBMiI współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą, uczestnicząc w wielu projektach europejskich jako koordynator.
——————–

Projekty

 • Geometrical Product Specification and Verification as toolbox to meet up-to-date technical requirements

  gps_logo

  Tytuł oryginalny: Geometrical Product Specification and Verification as toolbox to meet up-to-date technical requirements

  Tytuł polski: Specyfikacja i weryfikacja geometrii wyrobów jako narzędzie umożliwiające spełnienie współczesnych wymagań technicznych

  Projekt finansowany przez Erasmus+

  Projekt realizowany w latach 2015-2018.

  The ISO standards for the Geometrical Product Specification and Verification (GPS) define an internationally uniform description language, that allows expressing unambiguously and completely all requirements for the micro and macro geometry of a product with the corresponding requirements for the inspection process in technical drawings, taking into account current possibilities of measurement and testing technology. This avoids ambiguities and inconsistencies during the planning of manufacturing and inspection processes and in addition costs through time-consuming arrangements between the client and suppliers.
  Engineering drawings without geometrical tolerances and datums or datum systems and are in most cases incomplete and ambiguous and therefore not unambiguously interpretable. The incomplete, ambiguous tolerancing of components in engineering drawings causes not only increased production and inspection costs but also makes impossible reasoned complaints of shortcomings and ultimately lead to an incalculable liability risk in the case of legal disputes.
  Therefore the designers and metrology engineers must have good knowledge on the Geometrical Product Specifications (GPS) and verification methodology which ought to be given during studies or refreshed and supplemented by specialized training courses on the new standards. The practice shows that the university curricula of the mechanical engineering faculties often include only limited classes on the GPS, mostly as part of curriculum of subjects like Metrology or Fundamentals of Machine Design. This does not allow students to gain enough knowledge on the subject. Although, the university students are not the target group of this project they also can benefit from the outputs as the partners from different European Universities plan to use the developed material also in their lectures where GPS subject is included.
  The project proposes to develop and implement a coherent learning system for higher-level vocational training concerning the GPS, which can also be a supplement for existing curricula of engineering studies. The courses are delivered by means of basic and specialized continuing e-training systems offering on-demand e-learning modules, as well as assistance systems that incorporate permanent participation in a ubiquitous e-learning community of experts.
  Necessity of transnational cooperation for the realization of the project justifies the fact that relationships for delivering parts and products in manufacturing industry are involving nowadays very often customers and suppliers from different countries. Large and even medium-sized companies have production sites in several European countries, using the advantages of a united Europe. As especially customer-client-relationships depend strongly on the quality and reliability of performed measurements, employees and employers would profit from a unique and innovative European training standard in the area of manufacturing metrology.
  Therefore, in a European perspective it is very valuable to provide a training offer that can be used in many countries and is accredited and accepted there on a comparable and commonly acknowledged level.
  Nevertheless, integration into national systems for vocational education can be considered in order to allow for a higher impact of the training offer. With the intended consortium and learning platform learning offer on Geometrical Product Specification and Verification by means of manufacturing metrology will be provided, which is adaptable to the diversity of learning and teaching constraints in different countries as well as to the equipment of specific training providers.
  The intended approach combines eLearning materials defining a uniform standard of generally available information with individually designed presence-based offers. The teaching material will be implemented by an international cooperation of universities and metrological institutes and assessed in a pilot implementation in all participating countries, thus assuring the European dimension of the training offer and taking provisions for the later on transfer to further countries.
  During the further use, it will be possible to enhance the cooperation and communication of learners from different countries, unified by a basic standard learning offer, but still profiting from the diversity and individual strength of each specific learning environment.

  Partnerzy projektu:

  • Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn (dr inż. Zbigniew Humienny)
  • University Erlangen-Nuremberg, Department of Mechanical Engineering, Institute of Manufacturing Metrology (prof. Tino Hausotte)
  • University of Padova (prof. Enrico Savio)
  • Technical University of Cluj-Napoca, Design Engineering and Robotics (prof. Daniela Popescu)
  • University of Huddersfield, School of Computing & Engineering (dr Paul Bills)
  • Interstaatliche Hochschule fur Technik Buchs NTB, Institut für Produktionsmesstechnik, Werkstoffe und Optik PWO (prof. Michael Marxer)
  • Volkswagen AG, Standardization (dr inż. Norbert Wisła)
  • Ecole Normale Superieure de Cachan (prof. Luc Mathieu)

  Strona internetowa projektu:
  http://www.gpsvtoolbox.ath.eu/

 • Blended Learning course on Measurement Uncertainty for advanced vocational training

  muvot1

  Tytuł oryginalny: Blended Learning course on Measurement Uncertainty for advanced vocational training

  Tytuł polski: Komplementarny kurs doskonalenia zawodowego w zakresie niepewności pomiarów

  Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci (transfer innowacji).

  Projekt realizowany 01.12.2011-30.11.2013.

  Wyniki pomiarów są podstawą wielu decyzji w zakresie kontroli, automatyzacji produkcji czy też badań rozwojowych produktów. Dlatego, wiedza na temat zbierania i interpretacji wyników pomiarów wraz z dogłębnym zrozumieniem czynników wpływających na wyniki pomiaru są podstawowymi umiejętnościami jakimi powinni wykazywać się pracownicy pracujących w dziale metrologii wielkości geometrycznych. Brak wiedzy w tym obszarze powoduje ogromne straty ekonomiczne z powodu nieporozumień w relacjach klient-dostawca. Wiedza na temat procesów pomiarowych oraz przedstawiania wyników pomiaru i określania niepewności pomiaru jest niezbędna dla poprawnego opracowania wyników pomiaru.
  W projekcie SA-EMU (142922-LLP-1-2008-1-PL-ERASMUS-ECDEM) zostały opracowane materiały dydaktyczne w formie e-learning’u przybliżające te zganienia studentom uczelni wyższych. Analiza potrzeb użytkownika (User Needs Analysis – UNA) przeprowadzona w tym projekcie wykazała, że istnieje zapotrzebowani na tego typu ofertę nauczania wśród pracowników przemysłu, jednak większość z nich nie zna nowych metod nauczania zawodowego jak e-learning oraz, że jest też zapotrzebowanie na uzupełnienie kursu o ćwiczenia praktyczne i możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym i innymi uczestnikami kursu. UNA wykazała też, że często podstawowe umiejętności przeciętego pracownika, w szczególności w zakresie języka angielskiego, matematyki, samoorganizacji, wyszukiwania informacji, są na niższym poziomie niż wśród studentów. Dlatego, aby dostosować istniejący materiał dydaktyczny do potrzeb pracowników przemysłu i umożliwić im uczestnictwo w tej nowej formie samokształcenia, konieczne jest z jednej strony jego przetłumaczenie na języki partnerów i dostosowanie do niższego poziomu wiedzy podstawowej uczestników, a drugiej strony przygotowanie dodatkowych elementów kursu.
  W ramach proponowanego projektu materiały przygotowane w projekcie SAM-EMU będą zaadaptowane do specyficznych wymagań grupy docelowej przez konsorcjum, w skład którego wchodzą aktywni w zakresie szkoleń zawodowych partnerzy z 6 krajów. Będzie to polegało przede wszystkim na przetłumaczeniu zawartości kursu na języki partnerów oraz uzupełnienie czysto internetowego kursu o materiały do wykorzystania w czasie warsztatów. Dodatkowo przygotowane i przetłumaczone zostaną nowe rozdziały z tematyki niepewności pomiarów o szczególnym znaczeniu dla zastosowań przemysłowych, a o które zainteresowani uczestnicy kursów prosili. Tak więc, głównym rezultatem projektu będą przetłumaczone i dostosowane do wymagań nauczania komplementarnego (blended learning) materiały szkoleniowe.
  Dzięki planowanym kursom pilotażowym możliwe będzie przetestowanie jakości przygotowanych materiałów i zidentyfikowane miejsca gdzie należy wprowadzić poprawki i ulepszenia. Partnerstwo planuje również wprowadzenie przygotowanej oferty kursu w odpowiednich ramach krajowego systemy kształcenia zawodowego. W szerszej perspektywie czasowej, działania te powinny przyczynić się do zainicjowania dobrze ugruntowanego, powszechnie rozpoznawanego i koordynowanego na poziomie europejski kształcenia zawodowego metrologów.
  Temat niepewność pomiaru jest coraz częściej podnoszony w zakładach przemysłowych przy okazji auditów w relacjach „Dostawca-Klient”. Niestety w większości przypadków „niepewność pomiaru” jest pojęciem mało znanym lub pomijanym przez pracowników przemysłowych laboratoriów pomiarowych. Planowany produkt projektu tzn. komplementarny kurs z zakresu niepewności pomiaru wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na szkolenia specjalistyczne z tego zakresu. Dodatkowym atutem tego kursu, wynikającym z jego charakteru tzn. e-learning, jest możliwość elastycznego dostosowania czasu przeznaczanego na naukę przez pracowników.

  Partnerzy projektu:

  • Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg
   Chair Quality Management and Manufacturing Metrology
  • University of Huddersfield
   Centre for Precision Technologies (CPT)
  • Technical University of Cluj-Napoca
  • University of Padova
   Department of Innovation in Mechanics and Management
  • University of Applied Sciences NTB Buchs
  • International Foundation for World Class Manufacturing

  Strona internetowa projektu:
  http://www.muvot.ath.eu

 • (MNiSW) System off-line wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych części maszyn w warunkach przemysłowych

  Tytuł oryginalny: System off-line wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych części maszyn w warunkach przemysłowych

  English title: Off-line system for evaluation of coordiante measurements uncertainty in industrial conditions

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Okres realizacji projektu 23.03.2007 – 22.11.2009.

  W ramach projektu opracowano komercyjne oprogramowanie do wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Aby oprogramowanie było łatwe w użyciu i tym samym możliwe do powszechnego zastosowania w przemyśle podzielono je na dwie części. Część pierwsza jest użytkowana wyłącznie przez dostawcę oprogramowania i na etapie wdrażania służy do przygotowania i przetworzenia danych dotyczących dokładności maszyny, warunków jej użytkowania itp. Część druga, obsługiwana przez użytkownika, wyposażona jest we wcześniej przygotowane bazy i wygodne interfejsy, dzięki czemu proces wprowadzania danych potrzebnych do wyznaczenia niepewności jest bardzo krótki.
  Zastosowano całkowicie oryginalną metodykę wyznaczania niepewności. Jest ona w pełni zgodna z ogólnymi zasadami wyznaczania niepewności pomiaru, której podstawę stanowi bilansowanie składników niepewności a następnie, w oparciu o centralne twierdzenie graniczne rachunku prawdopodobieństwa, ich geometryczne dodawanie (metoda B). Mimo, że nie wykorzystano techniki symulacyjnej, zastosowana metodyka jest w dużej mierze zgodna z powszechnie uznawaną za poprawną, metodyką zaproponowaną przez PTB w odniesieniu do techniki symulacyjnej. Korzysta ona z takich samych danych wejściowych i wykorzystuje takie same modele dla opisu błędów geometrycznych. W porównaniu z techniką symulacyjną ma jednak szereg zalet. Jedną z najważniejszych jest obserwowany brak wrażliwości uzyskiwanych wyników na zmiany położenia mierzonego elementu w przestrzeni maszyny.

  Oprogramowanie testowano i pierwsze wdrożenie wykonano w firmie Anga – Uszczelnienia Mechaniczne

  Strona internetowa projektu:
  PROGRAM EMU

 • Statistical Analysis of Measurement Data For the Evaluation of Measurement Uncertainty

  samemu

  Tytuł oryginalny: Statistical Analysis of Measurement Data For the Evaluation of Measurement Uncertainty

  Tytuł polski: Statystyczna analiza danych pomiarowych do wyznaczenia niepewności pomiaru

  Projekt finansowany przez Komisję Europejską.

  Okres realizacji projektu 01.10.2008-30.09.2009.

  The project (Statistical Analysis of Measurement Data For the Evaluation of Measurement Uncertainty) proposes to develop and implement a coherent learning system which can be a supplement for existing curricula of engineering studies and higher-level vocational training concerning the uncertainty of measurement. The courses are delivered by means of basic and specialised continuing e-training systems offering on-demand e-learning modules, as well as assistance systems that incorporate permanent participation in a ubiquitous e-learning community of experts. Original, developed especially for the needs of distance learning, simulation software will enable performing virtual experiments necessary to learn estimation of uncertainty.

  Partnerzy projektu:

  • Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg
   Chair Quality Management and Manufacturing Metrology
  • University of Huddersfield
   Centre for Precision Technologies (CPT)
  • Technical University of Cluj-Napoca
  • University of Padova
   Department of Innovation in Mechanics and Management
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig
  • ANGA Mechanical Seals Ltd.
  • International Foundation for World Class Manufacturing

  Strona internetowa projektu:
  SAM-EMU.ATH.EU

 • Niepewność pomiaru przy użyciu współrzędnościowych maszyn pomiarowych

  Tytuł oryginalny: Niepewność pomiaru przy użyciu współrzędnościowych maszyn pomiarowych

  Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Okres realizacji projektu 01.08.2001 – 30.11.2003.

  Celem projektu było opracowanie efektywnej metodyki prognozowania niepewności pomiaru dla pomiarów wykonywanych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych. W tym celu m.in. opracowano algorytm i oprogramowanie do identyfikacji błędów geometrycznych maszyny pomiarowej techniką algorytmów genetycznych oraz oprogramowanie do generowania procesów stochastycznych o cechach błędów geometrycznych maszyny pomiarowej z przeznaczeniem do symulacji procesu pomiarowego. Ponadto opracowano katalog standardowych zadań pomiarowych oraz metodykę dokumentowania strategii pomiarowych.

 • (Leonardo da Vinci) Geometrical Product Specifications

  edukacja

  Tytuł oryginalny: Geometrical Product Specifications – Course for Technical Universities

  Tytuł polski: Specyfikacje Geometrii Wyrobów (GPS) – wykład dla uczelni technicznych

  Projekt finansowany przez Leonardo da Vinci.

  Okres realizacji projektu 1999-2001.

  • Humienny Z. [red.], Białas S., Osanna P.H., Tamre M, Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W.:
   Geometrical Product Specifications. Course for Technical Universities.
   Warsaw University of Technology Printing House, Warszawa 2001, s. 369 + CD.
  • Humienny Z., Białas S., Osanna P.H., Tamre M, Weckenmann A. [red.], Blunt L., Jakubiec W.:
   Geometrische Produktspezifikation (GPS) :
   Kurs fuer Technische Universitaeten. Erlangen 2001, s. 267 + CD.
  • Humienny Z. [red.], Białas S., Osanna P.H., Tamre M, Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W.:
   Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Wykład dla uczelni technicznych. Oficyna Wydawnicza
   Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 329 + CD.

  Partnerzy projektu:

  • Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn (dr inż. Zbigniew Humienny – koordynator projektu)
  • University Erlangen-Nuremberg, Chair Quality Management and Manufacturing Metrology, Niemcy (Prof. A. Weckenmann)
  • Vienna University of Technology, Institute for Production Engineering, Austria (Prof. H.P. Osanna)
  • Tallinn Technical University, Department of Instrument Engineering, Estonia (Prof. M. Tamre)
  • University of Huddersfield, Ultra-Precision Engineering Centre, Anglia (Prof. L. Blunt)
  • Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji (dr inż. W. Jakubiec)
 • European Training for Coordinate Metrology

  gfx_logo_eukom

  Tytuł oryginalny: European Training for Coordinate Metrology

  Projekt finansowany przez Leonardo da Vinci.

  Okres realizacji projektu 01.11.2002 – 31.10.2005.

  Współrzędnościowa technika pomiarowa odgrywa obecnie ważną rolę w systemach zarządzania jakością. Dlatego, operatorzy muszą posiadać wysokie kwalifikacje do realizacji zadań pomiarowych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.
  Z powodu braku specjalistycznej wiedzy, operator musi ją zdobywać poprzez uczestnictwo w kursach. Obecnie, szkolenia oferowane są głównie przez producentów maszyn współrzędnościowych. W szkoleniach tych nacisk kładzie się głównie na zagadnienia związane ściśle z zakupywaną maszyną, a wiedza czysto metrologiczna jest pomijana. Można znaleźć pojedyncze oferty niezależnych szkoleń i kursów o charakterze podstawowym z zakresu techniki współrzędnościowej. Programy tych kursów są jednak różne i nie można ich porównywać. W ramach programu Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej, który promuje współpracę ośrodków naukowych w Europie, powstał projekt „Europejski Kurs Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej (European Training for Coordinate Metrology)” mający na celu zsynchronizowanie działań ogólnoeuropejskich w tym zakresie i ustalenie wspólnego, wysokiego standardu.

  Partnerzy projektu:

  • University Erlangen-Nuremberg, Chair Quality Management and Manufacturing Metrology, Niemcy (Prof. A. Weckenmann)
  • Interstate University of Applied Sciences of Technology Buchs NTB, Szwajcaria (Prof. Dr.-Ing. Claus P. Keferstein, Dipl.-Ing. (FH) Michael Marxer)
  • Technical University Cluj Napoca, Rumunia (Marius Bulgaru, PhD)
  • University Huddersfield, Anglia (Liam Blunt, PhD,)
  • Vienna University of Technology, Austria (Prof. Dr.-Ing. Herbert P. Osanna)
  • University Erlangen-Nuremberg, Niemcy (Walter Kugemann, PhD)

  Strona internetowa projektu:
  Pełna informacja o projekcie – pdf

 • METROeLEARN – European e-Learning in Manufacturing Metrology

  gfx_logo_metroelearn

  Tytuł oryginalny: METROeLEARN – European e-Learning in Manufacturing Metrology
  Tytuł polski: METROeLEARN – Kształcenie o zasięgu europejskim, z wykorzystaniem technik elektronicznych, w zakresie metrologii w wytwarzaniu maszyn

  Projekt finansowany przez Program Minerva.

  Okres realizacji projektu 2002-2004.

  Postęp w zaawansowanych procesach pomiarowych jest podstawowym czynnikiem rozwoju technologii produkcji i przyczynia się do postępu w przemysłowym zarządzaniu jakością. Zgodność między coraz lepszymi, złożonymi przyrządami pomiarowymi a kompetencjami i wiedzą ich operatorów ma olbrzymią wagę dla stałego doskonalenia procesów. Projekt Metro-e-learn proponuje rozwój i wdrażanie systemu nauczania oraz łańcucha kompetencji, które prowadzą od wprowadzających i podstawowych multimedialnych kursów inżynierii produkcji na poziomie podstawowym aż do szkoleń na wyższym poziomie przygotowujących do pracy. Kursy te są prowadzone na zasadzie podstawowych i specjalistycznych ciągłych systemów trenujących i oferujących zintegrowane z miejscem pracy, wbudowane, „na życzenie” uczące moduły jak i system pomocy, w którym ma stały udział wszechobecny uczący z użyciem techniki e-learn zespół ekspertów.
  Proponowana współpraca w projekcie (składającego się z 7 partnerów z uniwersytetów i przemysłu z 5 krajów, obejmujących rzeczywistą europejską wysoce zaawansowaną technologię produkcji) ma na celu rozwinięcie i implementację zaawansowanego systemu uczącego (e-learn), który integruje wkład całkiem różnych dyscyplin w podejście skupione na użytkowniku, które docenia zarówno potrzebną naukową dokładność jak i podejście typu „rozwiązywanie bieżących problemów” z obszaru nauk inżynierskich. Kompetencje powinny być przedstawione w sposób metodologicznie i dydaktycznie optymalny dla pracowników z kwalifikacjami opartymi w przeważającej części na doświadczeniach praktycznych oraz powinny równocześnie zainteresować i motywować tę jakże ważną grupę ludzi.

  Partnerzy projektu:

  • University Erlangen-Nuremberg, Chair Quality Management and Manufacturing Metrology, Germany (Prof. A. Weckenmann)
  • Interstate University of Applied Sciences of Technology Buchs NTB, Switzerland (Prof. Dr.-Ing. Claus P. Keferstein, Dipl.-Ing. (FH) Michael Marxer)
  • University Erlangen-Nuremberg, Germany, (Walter Kugemann, PhD)
  • Technical University Denmark, Institute for Production of Ledelse, Denmark (Prof. Leonardo De Chiffre)
  • University of Torino, Consortium for Research and Continuing Education (COREP), Italy (Sabrina Leverdino, PhD)
  • Carl Zeiss 3D Metrology Services GmbH (CZ 3D) Aalen, Germany, (Dieter Huber, MSc)
 • World Class Manufacturing Implementation by Restructuring Engineering Courses; Culture Change by Uni/Industry Cooperation

  tempus

  Tytuł oryginalny: World Class Manufacturing Implementation by Restructuring Engineering Courses; Culture Change by Uni/Industry Cooperation
  Tytuł polski: Wdrażanie współczesnych metod wytwarzania przez restrukturyzację kursów inżynierskich oraz inspirowanie zmian kulturowych we współpracy uczelni z przemysłem

  Budżet projektu:
  European Union Support: 444 561,23
  Own resources: 734 500,00
  Both: 1 179 061,23

  Okres realizacji projektu 1994-1997.

  1. Project purposes:

  • restructuring of engineering courses syllabuses at both universities,
  • filling a gap in engineering courses syllabuses in the field of TQM,
  • establishment of International Foundation for World Class Manufacturing. The foundation aims to assist Polish companies to reach the world level of manufacture by constant training. So far nearly 8 Polish and 15 foreign companies have declared to cooperate and financially contribute to a set-up fund of the foundation. The expected time of foundation court registration is June or July 1997,
  • establishment of a steady cooperation with industry,
  • modernisation of Technical Documentation Centre at both universities with a view to preparing top quality didactic materials,
  • modernisation of libraries at both universities considering areas of metrology, coordinate measurement techniques, quality assurance systems, TQM, quality standards (ISO,DIN),
  • installation of a coordinate measuring machine CNC controlled in the Bielsko-Biala Laboratory of Metrology and Quality Assurance Systems,
  • integration of the project with reforms in Poland,
  • training for industry employees of all levels with the aim to change their mentality,
  • installation of a SPC system, modern computer software for quality management etc.,
  • integration of the project with the reforms in industry of South Poland.

  2. Major Project Achievements
  a) changes in syllabuses (new and modernised subjects)

  • In the faculty of Machine Construction the essentials of Metrology classes were completed with new issues like coordinate measuring techniques, quality systems according to ISO 9000, inspection of technical equipment and measuring tools, statistical methods in management, Total Quality Management, World Class Manufacturing,
  • In the faculty of Machine Construction, within the specialisation The Computer Aided Manufacturing of Machines the new subject called Measuring Machines CNC was introduced,
  • In the faculty Organisation and Management the essentials of Metrology classes were completed with new issues like coordinate measurement techniques and inspection of measuring tools,
  • In the faculty Organisation and Management the essentials of Quality Management and Quality Control classes were completed with issues concerning quality systems according to ISO 9000, statistical methods in quality management, Total Quality Management, World Class Manufacturing

  b) training for academic staff (courses in Poland and abroad)

  • training in Wetzlar held 20-25.II 1995 on the essentials of Quindos system, the participants were: Wladysław Jakubiec, PhD, Marcin Starczak, MSc, Grzegorz Nikiel, MSc,
  • training in Birmingham held 28.II-10.III. 1995 on quality systems,
  • training in Wetzlar held 24.VIII-2.IX.1996 on data bases,
  • lecture by Prof. John Salt (University of Central England, Birmingham) – Role of computers in quality assurance” held in the Bielsko-Biala Branch of Lodz Technical University, the participants were: academic staff from Technical University in Bielsko-Biala, students and representatives of industry partners,
  • lecture by Prof. John Salt (University of Central England, Birmingham) „Introduction to TQM”, the participants were: academic staff from Technical University in Bielsko-Biala, students and representatives of industry partners,

  c) student exchange

  • 3 students (from Poland, Germany and England) visited Polish, English and German companies. The result of the above visits was the Master’s Thesis which was a thorough analysis concerning training needs in industry and the comparison between training being delivered in Poland, England and Germany.,

  d) didactic materials and publications

  • elaboration of new didactic materials by Prof. Walter E. Rumpf and Bettina Neu (e.g. on TQM) which are to be used during lectures,
  • Jakubiec W., Malinowski J.: „Metrologia wielkości geometrycznych”. 2nd edition, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  • Jakubiec W., Malinowski J., Starczak M.: Sprawdzanie dokładności w budowie maszyn – zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997
  • Jakubiec W., Starczak M.: Multimedial set for training of coordinate measurement. ISMQC’95, 5-th IMEKO TC-14 Symposium on Dimensional Metrology in Production and Quality Control, Saragossa, 1995
  • Jakubiec W., Malinowski J., Starczak M.: Wybrane problemy dydaktyki wspolrzednosciowej techniki pomiarowej. Zeszyty naukowe nr 33, Politechnika Lodzka Filia w Bielsku-Bialej, Zeszyt 26: Konferencje, Bielsko-Biala 1996,
  • Jakubiec W., Starczak M.: Specyfika wspolrzednosciowej techniki pomiarowej i jej miejsce w systemach jakosci. Zeszyty naukowe nr 33, Politechnika Lodzka Filia w Bielsku-Bialej, Zeszyt 26: Konferencje, Bielsko-Biala 1996,
  • Plowucha W., Starczak M., Gicala B.: Zastosowanie wysokosciomierza do trojwspolrzednosciowych pomiarow korpusow reduktorow. Zeszyty naukowe nr 33, Politechnika Lodzka Filia w Bielsku-Bialej, Zeszyt 26: Konferencje, Bielsko-Biala 1996,
  • Skoczylas L., Tytyk A., Starczak M.: Pomiary kol zebatych w praktyce produkcyjnej. Zeszyty naukowe nr 33, Politechnika Lodzka Filia w Bielsku-Bialej, Zeszyt 26: Konferencje, Bielsko-Biala 1996,
  • Tytyk A., Jakubiec W., Starczak M.: Nadzorowanie procesu produkcji kol zebatych. XV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Kola zebate KZ’96” Wytwarzanie-Pomiary-Eksploatacja”. Poznan, listopad 1996

  e) equipment and software
  purchased within the project

  • coordinate measuring machine MicroXcel 765 PFx CNC Quindos system installed on DEC Alpha computer,
  • sphereball plate Retter for CMM inspection,
  • complex SPC system composed with digital measuring tools (highmeter Tesa Hite 350, digital calliper, digital micrometer, bore gauge TESA) working with Quindos system. Measuring tools operate on a granite plate in the size of 2000 ´ 1000 mm,
  • DTP stand for the preparation of top quality didactic materials, consisting of an efficient PC computer, colour printer, software etc.
  • sophisticated software for the inspection of the use of measuring tools, controlling documentation in a quality system e.g. Quality Workbench, Q-PAK, R&R software, Proquis, Gage Pack etc., which are the products of leading software firms. The software is also used during academic classes,

  f) cooperation with industry and institutions

  • assisting industry in the implementation of quality systems according to ISO 9000, the inspection of the use of measuring tools, the inspection of a tool accuracy. Thanks to sphereball plate the employees of the Technical University in Bielsko-Biala examined the geometrical accuracy of coordinate measuring machines in the following companies: Gears Factory BEFARED S.A. Bielsko-Biala, Fiat Auto Poland Bielsko-Biala, CELMA S.A. Cieszyn.

  g) other achievements

    • In April 1996 during the international conference organised by the department of Manufacturing Technology and Automation Prof. Walter E. Rumpf presented a paper entitled: A new concept of teaching material: Control of the production-process by the ballplate (Vorstellung von Unterrichtsmaterial zum Thema: Kontrolle des Produktionsprozesses mit der Kugelplatte). The paper was a view on the quality inspection of measuring machines. During the presentation materials prepared by Prof. Walter E. Rumpf for academic purposes were used,
    • equipping a measuring laboratory of the Technical University in Bielsko-Biala with an air-conditioning device, which purchase and installation was financed by the budgets of the
     Department of Manufacturing Technology and Automation, Dean of the Department of Machine Design and the Ministry
     of Education. The cost of air-conditioning amounted to 22,000 zloty,
    • receiving a financial donation from State Committee for Scientific Research KBN sources in order to supply a CMM with probe heads, total value: 21 500 zloty,
    • establishment of contacts between Research and Development Centre for Gears REDOR and the contractor Prof. Walter Rumpf. Efforts are undertaken to start the new programme COPERNICUS,
     financed by the EU. Its major partners will be REDOR, Bielsko-Biala Brunch of TU Lodz, Fachhochschule Frankfurt am Main,
    • Prof. John Salt and Prof. Walter E. Rumpf visited several factories near Bielsko-Biala giving them advice on the running or preparing a quality systems in their companies,
    • thanks to the sophisticated measuring equipment our laboratory received and to adequate training our personnel were given the accreditation of our laboratory of metrology in Bielsko-Biala as a research laboratory became possible,
    • establishment of cooperation with the new management of Philips Lighting Bielsko, which not long ago became a joint venture with Dutch capital. Production Manager Mr. Ronald Reunis declared that he was ready to deliver lectures on Quality Assurance, Quality Management, Statistical Quality Control and Metrology, wanting to underline his interest and commitment to those subjects. This company is now looking for a person to take the post of the Quality Manager and turned to us for help. The suggestion of our cooperation with Dutch universities like students exchange was also submitted to us,
    • thanks to a fruitful and friendly cooperation with Prof. Walter E. Rumpf the possibility of a DAAD scholarship for students from the Technical University in Bielsko-Biala has been opened. So far 3 students took the advantage, and more are planned,
    • organisation of seminars for industry employees entitled: CMM in Quality Systems. During the above seminars the following lectures were delivered: CMM in Quality Systems, Methods of Accuracy Inspection of Measuring Machines, Coordinate Measurements and Their Influence on Technical Documentation. The
     lectures were delivered by lecturers from the Technical University in Bielsko-Biala,
    • The staff involved in the project prepared a set of materials enabling to lecture in English. This will help our students acquire specialistic English vocabulary as well as hosting foreign students from partner universities within the framework of SOCRATES programme.

   

  Partnerzy projektu:

  Koordynator:

      • Prof. Walter E. Rumpf, Fachhochschule Frankfurt am Main

  Cooperating Universities:

      • Technical University Lodz Branch in Bielsko-Biala (Wladyslaw Jakubiec, PhD)
      • Technical University Cracow (Prof. Jozef Gawlik)
      • University of Central England, Birmingham (Prof. John Salt)

  Industrial partners:

      • Gears Research and Development Centre REDOR, Bielsko-Biala
      • Research and Develpoment Centre of Automobiles BOSMAL, Bielsko-Biala
      • Gears Factory BEFARED S.A., Bielsko-Biala
      • Fabryka Maszyn Elektrycznych INDUKTA S.A., Bielsko-Biala
      • Screw Factory BISPOL, Bielsko-Biala
      • Shoe Factory BEFADO, Bielsko-Biała
      • Zabrzańskie Zakłady Naprawcze S.A., Zabrze
      • Zakłady Mechaniczne Mikuszyce
      • Andychowska Fabryka Maszyn, Andychów
      • Leitz Messtechnik GmbH, Wetzlar
      • Volkswagen AG, Salzgitter
      • Linotype-Hell AG, Eschborn
      • Birmingham Centre for Manufacturing BAMC, Birmingham
      • Astra Engineering Products Ltd., Birmingham
      • Digital Equipment GmbH, Karlsruhe