AKREDYTACJA PCA

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AP 138) Laboratorium Metrologii ATH zajmuje się wzorcowaniem współrzędnościowych maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych.
——————–

BADANIA NAUKOWE

Analiza dokładności wykonania złożonych części maszyn, w tym pomiary współrzędnościowe powierzchni krzywoliniowych, analiza niepewności pomiarów, w szczególności pomiarów współrzędnościowych.
——————–

WSPÓŁPRACA

Laboratorium Metrologii na WBMiI współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce jak i zagranicą, uczestnicząc w wielu projektach europejskich jako koordynator.
——————–

Kurs Współrzędnościowa Technika Pomiarowa – CM-Train

Laboratorium Metrologii, jako członek stowarzyszenia europejskiego Training for Coordinate Metrology CM-Train (www.cm-train.org) ogłasza nabór na polską edycję kursu Współrzędnościowa Technika Pomiarowa CM-Train Poziom 1 i Poziom 2.  Kurs realizowany jest w technice mieszanej, tzn. obejmuje wykłady z prezentacjami multimedialnymi,  wykorzystuje techniki nauczania na odległość (drogą internetową, on-line) oraz zajęcia laboratoryjne na maszynie pomiarowej. Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty stowarzyszenia CM-Train.

 • Program kursu

  Wiedza potrzebna poszczególnym pracownikom może być określona na podstawie ich zadań. Wiedza z zakresu współrzędnościowej techniki potrzebna jest zarówno: użytkownikom, którzy korzystają z maszyny pomiarowej tylko w celu upewnienia się czy wykonany przez nich wyrób spełnia wymagania (maszyna jest wcześniej przygotowana do pracy przez inny personel), operatorom maszyn pomiarowych, którzy przygotowują/przezbrajają maszynę do pomiarów, wykonują konserwację, usuwają drobne awarie, wykonują doraźne sprawdzania maszyny, programują proste pomiary w celu rozwiązywania pojawiających się problemów, czy wreszcie ekspertom, którzy tworzą oprogramowanie pomiarowe dla produkowanych części, analizują poprawność działania zakupionego oprogramowania, projektują protokoły pomiarowe i opracowania statystyczne, analizują niepewność pomiaru itp. Dla każdego docelowego poziomu kwalifikacji zdefiniowano odpowiednią zawartość programu nauczania, jaka jest wymagana do wypełnienia odpowiednich zadań i która uwzględnia już istniejący wstępnie poziom wiedzy.

  Użytkownicy współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP) rozpoczynają naukę od podstaw metrologicznych i matematycznych. To wprowadzenie obejmuje wielkości mierzone i jednostki w jakich mogą być one wyrażone. Wymagana jest również wiedza na temat istoty współrzędnościowej techniki pomiarowej, dlatego w programie znajduje się również zagadnienie układu współrzędnych płaskiego i przestrzennego. Ponadto omówiono podstawowe elementy geometryczne oraz relacji między nimi, ponieważ stanowią one podstawę do właściwego wyboru strategii próbkowania. Dodatkowo, podane będą informacje o konstrukcji i działaniu WMP oraz różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych (typach) maszyn współrzędnościowych. Odniesienie tych podstawowych informacji do rzeczywistych zadań, z którymi spotykają się użytkownicy będzie pokazane w ramach projektowania zadania pomiarowego, z uwzględnieniem wyboru konfiguracji trzpieni pomiarowych. W dalszej części przekazana będzie wiedza na temat sekwencji pomiarów i opracowania uzyskanych wyników. Podano definicję dokładności pomiaru oraz omówiono podstawy zarządzania jakością. Oprócz informacji technicznych, podane będą tez informacje o odpowiednim i efektywnym sposobie uczenia się oraz zarządzaniu czasem i samoorganizacji, co jest bardzo ważne dla użytkowników systemu nauczania typu e-learning, ze względu na możliwość swobodnego wykorzystania czasu.

  Operatorom WMP zostanie przekazana dogłębna wiedza pozwalająca zrozumieć różnego rodzaju zadania pomiarowe. Dlatego, w programie znajduje się omówienie kompletnej sekwencji pomiarowej. Dla interpretacji rysunku technicznego, a stąd odczytania zadania pomiarowego, wymagana jest wiedza na temat tolerancji geometrycznych i ich oznaczania na rysunkach, czyli tolerancji wymiarów oraz odchyłek geometrycznych (kształtu, kierunku, położenia i bicia). Ponadto, przedstawione zostaną informacje na temat wyboru optymalnej strategii pomiaru, w tym strategii próbkowania, jak również programowania CNC, co jest wymagane dla niezależnego tworzenia programów pomiarowych, a także na temat sposobu opracowania zebranych punktów, co umożliwia poprawną interpretację wyników. Podana jest również wiedza na temat czynników powodujących odchyłki produkowanego/mierzonego przedmiotu, które należy udokumentować w raporcie pomiarowym w odpowiedni sposób. Wiedza z zakresu parametrów statystycznych pozwala operatorowi rozumieć metody oceny o zgodności lub niezgodności przedmiotu z wymaganiami. Uzyskane informacje mogą być wykorzystane dla celów statystycznego sterowania procesem i nadzorowania wyposażenia pomiarowego, zarówno dla sprzętu warsztatowego jak również samych WMP. Uzupełnieniem wiedzy operatora WMP jest wiedza z zakresu zarządzania jakością i alternatywnych metodach pomiaru. Informacje o systemach zarządzania jakością pozwalają uczestnikom kursu zlokalizować ich własne zadania w koncepcji zarządzania jakością.

  Podczas, gdy pierwszy i drugi poziom kursu głównie skupione są na wiedzy praktycznej, w czasie trzeciego poziomu przekazana będzie przede wszystkim wiedza zawansowana, która umożliwi ekspertom WMP rozwiązywać pojawiające się problemy samodzielnie. Wymaga to wyczerpującej wiedzy z zakresu geometrii, procesów wytwarzania i komputerowego wspomagania projektowania, prawidłowego definiowania baz i tolerancji geometrycznych. Ta wiedza może być użyta do zdefiniowania optymalnej strategii pomiaru z uwzględnieniem różnych aspektów oraz do tworzenia odpowiednich programów pomiarowych. Ponadto, przekazana będzie wyczerpująca wiedza o opracowaniu zebranych danych, z uwzględnieniem technik filtrowania i znaczeniu wyników jak również digitalizacji powierzchni swobodnych. Ponadto, w programie znajdzie się wyznaczanie niepewności pomiaru, jaką obarczone są wyniki pomiaru. Dodatkowe informacje o zarządzaniu jakością stanowi uzupełnienie wiadomości eksperta WMP, w szczególności informacje o nadzorowaniu WMP i kosztach związanych z jakością. W końcu, ekspert WMP otrzymuje wiedzę z zakresu zarządzania laboratorium pomiarowym, ponieważ członkowie tej grupy docelowej często wypełniają zadania administracyjne, które nie należą do obsługi WMP.

  Zawartość poziomu nauczania jest podzielona na moduły tematyczne. Każdy poziom nauczania składa się z 15-16 modułów. Poziom 1, oprócz modułów technicznych, zawiera dwa moduły, które mają pomóc uczestnikowi poprawić swoje umiejętności osobiste. Moduł 1-15 „Samoorganizacja uczenia” ma na celu umożliwienie uczącym się przyswojenie zawartości merytorycznej we własnym zakresie. Moduł 1-16 „Wspieranie dla uczących się” ma na celu przekazanie wiedzy na temat uczenia na odległość nauczycielom, którzy są przede wszystkim ekspertami z dziedziny metrologii współrzędnościowej. Oba moduły ułatwiają korzystanie z systemu e-learningu uczniom i nauczycielom i dlatego przyczyniają się do zwiększenia sukcesu nauczania.

  CurriculumCMTrain

 • Struktura organizacyjna kursu

  Struktura organizacyjna kursu

  Praktyka metrologii współrzędnościowej pokazuje, że nie wszyscy operatorzy WMP wykonują takie same zadania (pomiarowe). W istocie, występuje hierarchiczny podział zadań i obowiązków. Analiza potrzeb użytkownika wykazała, że ta hierarchia składa się przeważnie z 3 poziomów. Program nauczania pełnego kursu z pewnością musi odpowiadać tej strukturze, ponieważ operatorzy muszą posiadać różną wiedzę dla wykonywania różnych zadań (pomiarowych). Dlatego też, kurs jest podzielony na 3 docelowe poziomy kwalifikacji: Użytkownik WMP, Operator WMP i Ekspert WMP.

  level1

  Docelowy poziom kwalifikacji Użytkownik WMP jest adresowany do zwykłych użytkowników WMP. Ci użytkownicy będą w stanie wykonywać proste zadania pomiarowe, dla których istnieje program pomiarowy zawierający wymaganą sekwencję pomiarów. Ich działania będą ograniczone do przygotowania pomiaru na maszynie współrzędnościowej i rozpoczęcia procedury pomiarowej.

  level2

  Docelowy poziom kwalifikacji Operator WMP jest adresowany do zaawansowanych użytkowników WMP. Ci użytkownicy będą w stanie zdefiniować zadanie pomiarowe na podstawie rysunku technicznego, stworzyć program pomiarowy niezależnie i ocenić wyniki pomiaru z uwzględnieniem czynników powodujących odchyłki. Dodatkowo, powinni potrafić nadzorować WMP i wyposażenie.

  level3

  Docelowy poziom kwalifikacji Ekspert WMP jest adresowany do profesjonalnych użytkowników WMP. Ci użytkownicy będą w stanie zaplanować, zaprogramować i zoptymalizować przebieg pomiaru dla dowolnie złożonych zadań pomiarowych i w końcu wyznaczyć niepewność pomiaru. Dodatkowo, powinni oni nadzorować i kontrolować pomiary, innych operatorów i ich kwalifikacje. Do tych celów powinni potrafić używać metod zarządzania jakością.

  Ta hierarchiczna struktura jest oparta na istniejących koncepcjach kursów, tj. AUKOM (Niemcy) i CMM-Club (Włochy), które są z powodzeniem realizowane na poziomie krajowym.

  Organizacja nauki dla koncepcji kursu CMTrain została zaprojektowana w oparciu o projektowanie metodologii zdefiniowane wcześniej oraz wymagania grupy docelowej, określonych w czasie analizy potrzeb użytkownika. Ta organizacja zakłada sekwencję tradycyjnych seminariów i fazę uczenia we własnym zakresie dla każdego poziomu nauczania.

  organizacjakursu

  Poziom kursu Użytkownik WMP rozpoczyna się seminarium na którym uczestnikom przedstawiony jest plan kursu i obsługa platformy nauczania. To seminarium będzie trwało ok. 1 dnia roboczego. Potem następuje faza nauczania samodzielnego na platformie e-learningu. W czasie tej części cała zawartość kursu jest prezentowana uczestnikom online. Czas potrzebny na ukończenie części samodzielnego nauczania wynosi ok. 46 godz. co odpowiada ok. 6 tygodniom przy założeniu, że uczestnik poświęci 8 godz. tygodniowo na nauką. Uczestnik może swobodnie dysponować swoim czasem. W czasie tej fazy uczestnik może kontaktować się z nauczycielem lub innymi uczestnikami kursu przy użyciu platformy ILIAS. Po fazie samodzielnej nauki następują ćwiczenia praktyczne, na których zostanie podsumowana ostatnio nabyta wiedza i pokazane zastosowanie praktyczne. Te ćwiczenia trwać będą ok. 2 dni roboczych i będą przeprowadzone przez jednego z dostawców kursu podobnie jak seminarium rozpoczynające kurs. Poziom Użytkownik WMP kończy się egzaminem, na którym uczestnicy muszą wykazać się nabytą wiedzą. Dla celów certyfikacji kwalifikacji osobistych egzaminy te odbędą się u dostawcy kursu. Poziomy Operator WMP i Ekspert WMP są zorganizowane w podobny sposób. Pomijane jest jedynie seminarium początkowe, ponieważ uczestnicy zostali już zapoznani z organizacją kursu i platformą nauczania. Oczywiście czas potrzebny na przerobienie samodzielnej fazy nauki (10 tygodni i 14 tygodni) i ćwiczeń praktycznych (3 dni i 4 dni) tych poziomów jest inny, ponieważ
  zakres wiedzy i poziom intelektualny są wyższe.

  Koncepcja kursu CMTrain nie jest oczywiście kompletna. Zgodnie z ideą ustawicznego uczenia, edukacja w zakresie metrologii współrzędnościowej nie powinna być traktowana jako skończona, po ukończeniu poziomu Ekspert WMP. Dlatego, uczestnikom przekazane zostaną wskazówki dla dalszego podnoszenia kwalifikacji, również kursów specyficznych dla producenta maszyn pomiarowych.

  Wymagania wstępne dla uczestników

  Zawartość poziomu Użytkownik WMP jest ułożona w taki sposób, aby nie było konieczne posiadanie żadnych wiadomości profesjonalnych od uczestników. Wymagana jest tylko umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
  Wymaganiem wstępnym dla poziomu Operator WMP i Ekspert WMP jest pozytywne zdanie egzaminu dla niższego poziomu. Ponadto, zaleca się, aby uczestnicy przed rozpoczęciem następnych poziomów używali i ugruntowali swoją wiedzę w czasie praktycznego jej wykorzystania przez co najmniej pół roku.

  Uznanie kwalifikacji

  Po pozytywnym zdaniu ostatecznego egzaminu dla danego poziomu, uczestnicy otrzymają uznawane certyfikaty ze stopniami Użytkownik WMP, Operator WMP i Ekspert WMP potwierdzające ich umiejętności i wiedzę. Powinno to umożliwić uczestnikom kursu udokumentowanie swoich umiejętności w prosty sposób.

 • Formularz zgłoszenia

  Formularz zgłoszenia:

 • Kontakt

  dr hab. inż. Władysław Jakubiec, prof. ATH

  33 82 79 321

  wjakubiec@ath.bielsko.pl

Oprócz szkoleń organizowanych w ramach CM-Train, Laboratorium organizuje szkolenia w formie tradycyjnej, w tym na terenie przedsiębiorstwa zlecającego szkolenie i z programem dostosowanym do specyficznych potrzeb zlecającego.

Laboratorium Metrologii wykonuje ponadto następujące szkolenia:

 • GPS (specyfikacja geometrii wyrobów) – wymiarowanie i tolerowanie części maszyn.
 • Współrzędnościowa technika pomiarowa.
 • Metrologia wielkości geometrycznych.
 • Niepewność pomiaru.
 • Metody statystyczne w zarządzaniu jakością.
 • Wzorcowanie i nadzorowanie przyrządów pomiarowych.
 • Pomiary gwintów.

Czas trwania i szczegółowy program szkoleń jest uzgadniany z uwzględnieniem specyficznych potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami

ul. Willowa 2,
43-309 Bielsko-Biała
tel. (33) 82 79 321
fax. (33) 82 79 300
e-mail: lm@ath.bielsko.pl