Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) zwanego RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ulicy Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 33 8279 344 lub adresem email: iod@ath.bielsko.pl,

3. Państwa dane osobowe otrzymujemy w momencie:

3.1 złożenia przez Państwa zamówienia lub zapytania przez formularz zapytania (http://www.lm.ath.bielsko.pl/pl/akredytacja/) lub pocztą e-mail

3.2 w trakcie transakcji związanych z uiszczaniem należności za zamówione badanie, szkolenie, usługę

4. Podanie następujących danych osobowych jest przez nas wymagane i niezbędne do:

4.1. Zawarcia i wykonania umowy, w której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), a tym samym do świadczenia usługi

4.2. Realizacji zamówienia złożonego poprzez pocztę e-mail lub formularz zapytania lub zamówienia przesłane na państwa formularzu

4.3. W celach podatkowych:

  • Imię i Nazwisko
  • Nazwa Firmy (w przypadku przedsiębiorców)
  • Adres firmy
  • Adres wykonania usługi lub Adres do wysyłki wyników badań (ulica, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy, miasto i województwo)
  • Kontaktowy numer telefonu

4.4. Wystawienia faktury VAT i względów podatkowych: Numer NIP REGON, KRS

4.5. Dane niezbędne ze względów rachunkowych: Numer konta bankowego w przypadku wykonywania przelewu na konto ATH

Podanie  innych danych osobowych jest dobrowolne.

 5. Wykonanie umowy obejmuje:

5.1 Realizację zamówionej usługi / szkolenia / badania, w tym wymiana korespondencji, wykonywanie transakcji i dokonywanie płatności

5.2 Rozstrzyganie ewentualnych skarg i reklamacji

5.3 Kontakt związany ze świadczeniem usługi dotyczących wykonywanej umowy

5.4 Obsługa zapytań i zgłoszeń przez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail dotyczących wykonywanej umowy

6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ATH, którym jest:

6.1 Obsługa usług płatniczych

6.2 Zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną

6.3 Obsługa Państwa zapytań nadesłanych pocztą e-mail bądź poprzez formularz kontaktowy niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy

6.4 Windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych

6.5 Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, jeśli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

7. Udostępnianie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom i podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, firmy kurierskie, urzędy kalibrujące i certyfikujące, których współpraca będzie konieczna celem zrealizowania zamówionej usługi / szkolenia / badania.

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Mają Państwo prawo:

9.1.  Do dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

9.2.  Do przenoszenia danych

9.3.  Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

9.4.  Do sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych

9.5.  Do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

9.6 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9.7 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

10.1. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

10.2 Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

10.3 Zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

10.4 Archiwizacyjnych,

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez maksymalnie okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 11. Dane udostępnione przez Państwo nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.